Obchodní podmínky portálu www.sos365.cz

Všeobecné podmínky poskytování služeb na portálu sociálních služeb sos365.cz

Portál sos365.cz je zaměřený na hodnocení kvality sociálních služeb a přehledné vyhledávání všech zařízení sociálních služeb v České republice.

§1 Všeobecná ustanovení
Definice:
1. Provozovatel portálu – Společnost Joto CZ s.r.o. se sídlem Poličanská 1487, 190 16 Praha 9  dále také jen „správce údajů”.
2. Portál – webová stránka a aplikace zřízená provozovatelem portálu na adrese www.sos365.cz
3. Uživatel – fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, která prohlíží data na portálu, nebo po vyjádření souhlasu s podmínkami získává přístup k psaní hodnocení zařízení a informacím na portálu.
4. Nick - přezdívka uživatele, která se zobrazí u napsané recenze, nick si uživatel zvolí při psaní hodnocení.
5. Poskytovatel sociálních služeb - fyzická nebo právnická osoba poskytující sociální služby dle zák.108/2006 Sb o sociálních službách, nebo dle zák.89/2012 Sb Občanský zákoník a jejíž data jsou zveřejněna na portálu.
6. Zařízení – místo s určitým typem služby náležící poskytovateli sociálních služeb, kde dochází k poskytování sociálních, pobytových či jiných služeb souvisejících s vykonáváním činnosti poskytovatele služeb.
7. Administrátor – fyzická osoba, která je oprávněna spravovat údaje o zařízení nebo poskytovateli služeb na portálu.
8. Základní profil zařízení – soubor údajů a názorů tykajících se zařízení nebo poskytovatele služeb umístěný na portálu. Tento profil je zdarma, data jsou čerpána z veřejně dostupných zdrojů.
9. Ověřený profil zařízení - ověřený, rozšířený soubor údajů, názorů a služeb, tykajících se zařízení nebo poskytovatele služeb umístěný na portálu. Tento profil je placený.
10. Můj Profil – záznam v databázi portálu, který potvrzuje skutečnost, že daná osoba je administrátorem zařízení nebo poskytovatele služeb, na základě čehož má po uvedení přihlašovacího jména a hesla přístup k určitým službám.
11. Služba – služba poskytovaná elektronickou cestou, založená na zasílání a příjímání dat pomocí veřejných komunikačních a informačních systémů na základě individuálního požadavku příjemce služby, uživatele, bez současné přítomnosti stran.
12. Provozovatel portálu poskytuje své služby na základě těchto podmínek.
13. Podmínky jsou pro uživatele závazné, a to bez uzavření zvláštní smlouvy.

§2 Druhy a rozsah služeb na portálu sos365.cz
Provozovatel portálu poskytuje následující služby:
1. Umožňuje uživatelům zveřejňovat informace a hodnocení zařízení, uspořádaných podle krajů, měst a kategorií.
2. Zpřístupňuje vyhledávač a zařízení.
3. Informuje o novinkách a názorech.
4. Zařízením umožňuje uvádět a upravovat informace o sobě a reagovat na názory uživatelů.
5. Umožňuje objednat sociální službu v zařízeních, které takovouto možnost nabízejí.
6. Informace a názory o zařízeních se zveřejňují v podobě žebříčků. O umístění na žebříčku rozhoduje obdržené hodnocení.
7. Přístup k většině služeb portálu je zdarma, pro uživatele i pro zařízení. Především vytvoření profilu zařízení a zveřejnění základních informací o zařízení není zpoplatněno.
8. Placenou službou na portálu je ověřený profil zařízení, prostřednictvím kterého může zařízení reagovat na hodnocení uživatelů jako administrátor profilu, dostávat upozornění na nová hodnocení, zveřejnit další skutečnosti o zařízení jako jsou ceníky, osvědčení, certifikáty, fotografie, provozní dobu a další informace vedoucí k propagaci zařízení.
9. Provozovatel portálu si vyhrazuje právo na zavedení poplatků za libovolné služby poskytované v rámci portálu a zároveň se zavazuje, že o těchto změnách bude informovat s příslušným předstihem.
10. Vymazání zařízení z portálu může provést provozovatel portálu, na základě žádosti poskytovatele sociálních služeb. Důvodem může být ukončení činnosti daného zařízení nebo výmaz z registru poskytovatelů sociálních služeb vedeného u Ministerstva práce a sociálních věcí (http://iregistr.mpsv.cz/). V některých případech (napsané recenze) může být záznam ponechán, bude doplněn o text "Toto zařízení již službu neposkytuje".

§3 Podmínky poskytování služeb na portálu sos365.cz
Technické požadavky k použití služeb jsou následující:
1. Přístup k Internetu.
2. E-mailová schránka.
3. Jeden z následujících internetových prohlížečů: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera aktualizován na nejnovější verzi.
4. Každý uživatel se může seznámit s informacemi a názory o zařízeních a využívat vyhledávač,
5. Každý uživatel, který uvede jméno a e-mail, má možnost napsat hodnocení zařízení, jméno a email uživatele nebude v hodnocení zveřejněno, zveřejněn je nick uživatele.
6. Administrátor má navíc možnost prostřednictním ověřeného profilu reagovat na hodnocení zařízení, může spustit službu "upozornění na nové hodnocení", hlásit zneužití, může přidávat a upravovat informace o zařízení;
7. Administrátor se může přihlásit k ověřenému profilu a ten také spravovat. Přihlašuje se pomocí přihlašovacího jména (adresy elektronické pošty) a uživatelského hesla určeného při registraci.
8. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na dočasné přerušení poskytování služeb z důvodu modernizace nebo úprav portálu nebo z důvodu údržby komunikačního a informačního systému.
9. Poskytovatel služeb nezodpovídá za přerušení poskytování služeb z důvodu nezávislých na jeho vůli.
10. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost vůči zařízení či poskytovateli služeb, pokud si uživatel nevyčerpá službu, ani vůči uživateli, pokud zařízení nedodá požadovanou službu a to z jakýchkoli důvodů.

§4 Přidávání hodnocení, informace či názoru k zařízení na portálu sos365.cz
1. Každé hodnocení je podepsáno jménem (nick), jenž si uživatel vybral při psaní hodnocení. Uživatel si může vybrat zda se chce registrovat či nikoli.
2. Hodnocení zařízení se mohou vztahovat pouze k danému zařízení.
3. Hodnocení zařízení může být založeno pouze na osobních zkušenostech uživatele. Nemůže být založeno na zkušenosti třetích stran.
4. Není možné, aby jeden uživatel přidával více názorů týkajících se stejné události.
5. Není možné přidávat reklamní obsah.
6. Informace, názory a komentáře nesmí porušovat práva a principy společenského chování. Zakázáno je zejména používat vulgární, nemravné a urážlivé výrazy, používat přezdívky, odvolávat se na soukromou a rodinnou sféru, obviňovat ze spáchání přečinu, vyzývat k použití násilí nebo k rasové, náboženské, etnické nenávisti apod.
7. Uživatel je povinen prohlásit, že informace nebo názory, které přidal na portál, jsou pravdivé.
8. Provozovatel portálu má právo odmítnout zveřejnit a také odstranit zveřejněné hodnocení, názory a informace, pokud jsou v rozporu s těmito podmínkami nebo právními předpisy a zákony.
9. Provozovatel portálu není zodpovědný za obsah hodnocení, informací, názorů a komentářů přidávaných uživateli nebo zařízením.

§5 Základní profil zařízení na portálu sos365.cz
1. K vytvoření profilu nového zařízení, je nutné uvést alespoň základní údaje o zařízení a zaslat je provozovateli portálu.
2. Mezi základní údaje zařízení patří: Druh zařízení; Název poskytovatele; Zařízení poskytovatele; Adresa zařízení; Formy poskytování sociálních služeb; Cílová skupina klientů; Věková kategorie klientů; Kontakty: telefon, e-mail; webová stránka
3. Každé zařízení má pouze jeden profil. Není možné vytvářet společné profily pro několik zařízení. Profily, které se opakují, budou odstraněny. Více profilů ale může mít jednoho poskytovatele služeb.
4. Každý poskytovatel, který provozuje více zařízení či služeb má možnost vytvořit odpovídající počet profilů svých zařízení.
6. Profil zařízení vytváří provozovatel portálu nebo poskytovatel služeb, profil vytvořený provozovatelem portálu čerpá data z veřejně dostupných zdrojů.
7. Takto vytvořený profil je zdarma.

§6 Ověřený profil zařízení na portálu sos365.cz
1. K základním údajům ověřeného profilu zařízení patří; Název poskytovatele; Zařízení poskytovatele; Adresa zařízení; Formy poskytování sociálních služeb; Cílová skupina klientů; Věková kategorie klientů; Kontakty: telefon, e-mail; webová stránka
2. K vytvoření profilu zařízení je nutné uvést alespoň základní údaje.
3. Každé zařízení má pouze jeden ověřený profil. Není možné vytvářet společné profily pro několik zařízení. Profily, které se opakují, budou odstraněny. Více profilů ale může mít jednoho poskytovatele služeb.
4. Každý poskytovatel, který provozuje více zařízení či služeb má možnost vytvořit odpovídající počet ověřených profilů svých zařízení.
5. Profil zařízení vytváří provozovatel portálu, nebo zařízení, prostřednictvím administrátora.
6. Profil vytvořený administrátorem je označen jako „ověřený profil”.
7. Zařízení, které má ověřený profil, získává dodatečná oprávnění, a to zejména možnost: dostávat upozornění na nové hodnocení; reagovat na hodnocení uživatelů jako administrátor profilu; upravovat vlastní údaje; přidat logo nebo profilovou fotku, přidat fotografie a soubory ke stažení; Přidat další text s podrobným popisem zařízení, spravovat fotogalerii zařízení, odpovídat na názory přidané uživateli; možnost zobrazení zařízení na mapě.
8. Zařízení může přidat pouze své logo i fotografie, které umožňují identifikaci zařízení a dané zařízení propaguje. Přidáním loga i fotografií zařízení prohlašuje, že k nim vlastní autorská práva. Zároveň souhlasí s rozšiřováním a zveřejňováním loga i fotografií umístěných na portálu. Není možné přidávat fotografie jiných osob ani jakékoli grafické formy. Vzhledem k vlastnostem digitálního formátu, je povoleno fotografie upravit pod podmínkou, že se bude jednat o provedení celkové úpravy z důvodu kvality (např. sytost, kontrast). Nelze používat selektivní úpravu za účelem přidání nebo odstranění určitých součástí, spojovat několik fotografií nebo upravovat její originální uspořádání. Je zakázáno přidávat fotky pornografické povahy nebo takové, které nekorespondují s profesionálním charakterem portálu.
9. V případě, že fotografie či logo nesplňuje výše uvedené kritérium, může být odstraněno provozovatelem portálu bez upozornění a bez oznámení této skutečnosti zařízení.
10. Provozovatel portálu má právo odmítnout zveřejnit nebo odstranit zveřejněné informace, pokud zjistí, že nejsou pravdivé.
11. Ověřený profil zařízení je placená služba.
12. Platba za ověřený profil se provádí ročně, platnost "Ověřeného profilu" je 1 rok  a počíná plynout dnem připsání platby na účet provozovatele portálu. Po uplynutí doby 1 rok, pokud nedojde k zaplacení na další rok, přejde "Ověřený profil zařízení" do "Základního profilu, který je zdarma.

§7 Podmínky uzavírání a ukončení smluv o poskytování služeb na portálu sos365.cz
1. Profil zařízení je vytvořen na základě veřejně dostupných údajů a nevyžaduje souhlas zařízení.
2. "Ověřený profil zařízení" vznikne uzavřením smlouvy mezi zařízením poskytujícím sociální služby a provozovatelem portálu. Smlouva se zařízením poskytujícím sociální služby se uzavírá po registraci na portálu a aktivací ověřeného profilu.
3. Aktivací "Ověřeného profilu zařízení" souhlasí se všemi ustanoveními těchto podmínek a zavazuje se je dodržovat.
4. V případě, že zařízení odvolá souhlas s kterýmkoli ustanovením podmínek, je povinen oznámit provozovateli portálu odvolání souhlasu.
5. Provozovatel portálu zajišťuje uživatelům a zařízením přístup k jejich vlastním údajům a umožňuje jejich opravu a doplnění. Poskytovatel služeb nezpřístupňuje údaje třetím stranám bez souhlasu uživatele, poskytovatele sociálních služeb, nebo zařízení. Pouze v případě, že o to požádá oprávněný orgán.
6. Při registraci zařízení je nutné zadat požadované informace o poskytovateli služeb a následně je možné přidávat zařízení.
7. Administrátorem může být každá osoba, pověřená zařízením nebo poskytovatelem sociální služby, která dodatečně potvrdí svá oprávnění ke spravování profilu zařízení.
8. V případě opodstatněných pochybností ohledně pravdivosti uživatelem uvedených údajů, může provozovatel portálu požádat o předložení příslušných dokumentů potvrzujících tyto údaje.
9. Zpracovávání osobních údajů uživatele a zařízení uvedených v registračním formuláři a údajů uvedených ve vytvořeném profilu se provádí se souhlasem vyjádřeným při registraci na portálu, pokud se nejedná o veřejně dostupné údaje. Poskytovatel služeb zpracovává údaje uživatele a zařízení v souladu se zásadami ochrany soukromí dle zákona o ochraně osobních údajů a zákona o poskytování služeb elektronickou cestou.
10. Pokud se uživatel, zařízení nebo poskytovatel sociálních služeb zaregistruje na portálu, napíše hodnocení, nebo si aktivuje ověřený profil, pak zároveň potvrzuje a prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem podmínek a souhlasí s ním. Souhlasí se zpracováváním osobních údajů podle ustanovení těchto podmínek a v případě zařízení s jejich zveřejněním na profilu. Potvrzuje správnost údajů uvedených v registračním formuláři. Souhlasí se zasíláním systémových hlášení o přerušení provozu portálu z technických důvodů, změnách podmínek, nových funkcích a se zasíláním obchodních informací na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři.
11. Není dovoleno mít více než jeden účet pro psaní hodnocení.
12. Je zakázáno zpřístupňování účtu jiným subjektům.
13. Je zakázáno používání účtů, které patří jiným osobám.
14. Na uvedenou e-mailovou adresu bude uživateli nebo zařízení doručena zpráva, ve které se nachází odkaz. Otevřením tohoto odkazu se aktivuje účet a uživatel se může přihlásit.
15. Smlouva na "Ověřený profil zařízení" se uzavírá na dobu 1 roku, po této době je možné smlouvu zaplacením profilu na další rok prodloužit.
16. Uživatel, zařízení nebo poskytovatel sociální služby může vyjádřit nesouhlas s odebíráním novinek. Pokud uživatel, zařízení nebo poskytovatel sociální služby vyjádří nesouhlas s odběrem novinek, neznamená to, že dojde k odstranění jejich profilu.
17. Každá ze stran může vypovědět smlouvu o poskytování služeb elektronickou cestou bez uvedení důvodů s okamžitou platností. V případě výpovědi ze strany Poskytovatele sociálních služeb nebo výpovědi ze strany provozovatele portálu z důvodu porušení §7)18 je zaplacená částka za "Ověřený profil zařízení" nevratná i v případě nedočerpání služeb.
18. Provozovatel portálu si vyhrazuje právo na ukončení smlouvy odstraněním účtu v případě, že je jednání uživatele nebo zařízení v rozporu se zákonem, podmínkami nebo poškozuje dobré jméno portálu.
19. Provozovatel portálu si vyhrazuje právo na libovolné úpravy služeb, nástrojů a způsobu fungování portálu, včetně odstranění všech dat shromážděných v databázi, právo na pozastavení činnosti, právo na převod práv k portálu a vykonávání veškerých právoplatných činností spojených s portálem. Uživatel nemá žádný nárok vůči poskytovateli služeb z titulu uvedených činností.

§8 Zodpovědnost
1. Provozovatel portálu není zodpovědný za obsah a formu materiálů a informací zveřejněných na portálu uživatelem nebo zařízením.
2. Uživatel nebo zařízení přebírá úplnou zodpovědnost za porušení zákona nebo za škodu vzniklou následkem jeho jednání na portálu, zejména následkem uvedení nepravdivých údajů, zveřejnění služebního tajemství nebo jiných důvěrných informací, porušením osobních práv nebo autorského práva a práv příbuzných.
3. Provozovatel portálu výslovně prohlašuje, že používání portálu a služeb, které jsou na portálu poskytovány, je prováděno na vlastní nebezpečí uživatele nebo zařízení. Na veškeré zveřejněné informace a materiály a také produkty a služby dodávané prostřednictvím portálu se nevztahuje záruka ohledně její hodnoty, užitečnosti, úplnosti nebo použitelnosti.
4. Provozovatel portálu služeb nezodpovídá za fyzické a právní vady nabízených bezplatných produktů a za řádnou kvalitu bezplatného zboží a služeb. Nezodpovídá ani za následky nesplnění nebo nedostatečného splnění závazků, které kdokoli přijal prostřednictvím portálu a za schopnost těchto osob přijímat závazky.
5. Zodpovědnost provozovatele portálu za řádnou kvalitu placeného zboží a služeb upravují zvláštní předpisy, které jsou základem k poskytování placených plnění.
6. Provozovatel portálu neposkytuje žádnou záruku na správné fungování portálu v celku nebo v části.
7. V případě, že bude provozovateli portálu doručeno úřední oznámení o protiprávní povaze uchovávaných dat přidaných uživatelem nebo zařízením a o znemožnění přístupu k těmto údajům, provozovatel portálu nezodpovídá vůči tomuto uživateli nebo zařízení za škodu vzniklou následkem znemožnění přístupu k těmto údajům.

§9 Postup při nahlášení výhrad a reklamační řízení
1. Provozovatel portálu vynaloží veškeré úsilí k zajištění správného fungování portálu a poskytne pomoc při řešení problémů spojených s jeho fungováním.
2. Výhrady týkající se správnosti názorů a hodnocení umístěných na portálu se nahlásí přímo u daného názoru pomocí tlačítka „Nahlásit zneužití“.
3. Ostatní připomínky, poznámky, návrhy a chyby se nahlásí pomocí tlačítka „Oznámit zde”, které se nachází v dolní části každé stránky.
4. Odpovědi na hlášení budeme zasílat co nejdříve na e-mailovou adresu uživatele nebo zařízení.
5. Uživatel nebo zařízení může podávat reklamace na poruchy fungování portálu, problémy a připomínky tykající se služeb poskytovaných v rámci portálu ve lhůtě 14 dní, a to oznámením události na adresu: info(zavináč)sos365.cz
6. Reklamace bude vyřízena do 14 dní ode dne jejího podání. V případě, že nebude možné dodržení této lhůty, poskytovatel služeb oznámí před jejím ukončením důvody prodlení a stanoví další lhůtu.
7. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na nevyřízení reklamace, pokud bude reklamace vyplývat z neznalosti těchto podmínek, jejich příloh nebo právních předpisů.
8. Po vyčerpání prostředků reklamačního řízení má reklamující osoba nárok na vymáhání svých práv soudní cestou.

§10 Závěrečná ustanovení
1. Provozovatel portálu si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto podmínky bez předchozím oznámení této změny uživatelům nebo zařízením.
2. Uživatel a zařízení zodpovídají za uvedení e-mailové adresy, ke které nemají přístup, zejména adresy, která není správná nebo která patří jinému subjektu, a za následky vyplývající z této skutečnosti v podobě nedoručení oznámení podle odst. 1.
3. Příslušné právo, které upravuje vztahy mezi stranami je české právo.
4. Ve věcech neupravených těmito podmínkami se strany řídí ustanoveními zákona o elektronických komunikacích a občanského zákoníku.
5. Soudem příslušným k řešení sporů vyplývajících z poskytování služeb je soud místně příslušný dle sídla provozovatele portálu.
6 Google Analytics. Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu společnosti Google Inc. („Google“) pro analýzu webových stránek. Google Analytics používá tzv. „cookies“, tedy textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a umožňují analyzovat, jakým způsobem pracujete s webovou stránkou. Informace o způsobu, jakým pracujete s touto webovou stránkou, vygenerované prostřednictvím cookies (včetně Vaší IP adresy), se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Společnost Google bude používat tyto informace k vyhodnocení způsobu, jakým se stránkou pracujete, dále bude vypracovávat zprávy o aktivitách na webové stránce a bude provozovateli webové stránky poskytovat další služby spojené s využíváním webových stránek a internetu. Společnost Google bude tyto informace také přenášet třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí osoby tyto informace zpracovávají pro Google. Google nebude v žádném případě spojovat Vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má Google k dispozici. Instalaci cookies můžete zakázat úpravou nastavení Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však, že v takovém případě pravděpodobně nebudete vždy moci využít v plném rozsahu všechny funkce této webové stránky. Využíváním obsahu této stránky dáváte souhlas s ukládáním a zpracováním dat získaných společností Google dle výše uvedených postupů a k výše uvedeným účelům.
7. Tyto podmínky ruší předchozí podmínky a nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na portálu.

 

 

administrator 19.8.2016

Číst 2489 krát