%AM, %11 %444 %2016 %11:%čvc

Zdravotní posudek není vždy správný

Klíčem k příspěvku na péči je posudek o zvládání životních potřeb – ne vždy je správný. Řada lidí se stará o svého blízkého, který z důvodu dlouhodobě špatného zdravotního stavu potřebuje pomoc další osoby. Ne všichni přitom vědí, kdo má nárok na příspěvek na péči a jak se určuje jeho výše.

Ombudsman - veřejný ochránce práv řeší především případy nesprávného či neúplného posouzení závislosti žadatele na péči.

Zákon o sociálních službách rozlišuje čtyři stupně závislosti podle toho, při kolika z deseti určených životních potřeb potřebuje žadatel každodenní pomoc nebo dohled. Hodnotí se např. mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, péče o domácnost aj. Od stanoveného stupně závislosti se odvíjí i výše příspěvku, takže například v prvním stupni závislosti, kdy dospělý žadatel nezvládá 3-4 životní potřeby, je měsíční příspěvek 800 Kč (880 Kč od 1. 8. 2016), ale pokud je ve čtvrtém stupni závislosti odkázán na pomoc v 9-10 životních potřebách, činí příspěvek 12 000 Kč (13 200 Kč od 1. 8. 2016).

Na ochránkyni se nejčastěji obracejí lidé, kteří nesouhlasí s výsledkem posouzení a s přiznaným stupněm závislosti na péči, případně si stěžují na délku řízení. V souvislosti s příspěvkem na péči se v loňském roce na ochránkyni obrátilo 92 lidí, letos od začátku roku jde o 51 stížností. O pomoc žádal například stěžovatel, který nesouhlasil s tím, že jeho maminka podle posudku nezvládá osm životních potřeb a je jí přiznán příspěvek na péči ve 3. stupni. Podle jeho názoru splňuje podmínky pro 4. stupeň. Namísto odvolání podal novou žádost o zvýšení příspěvku a v rozmezí čtyř měsíců dospěl posudkový lékař na základě stejných podkladů k závěru, že maminka stěžovatele nezvládá sama ani jednu z požadovaných životních potřeb a má mít příspěvek ve 4. stupni. Stěžovatel byl přesvědčen, že příspěvek ve 4. stupni měl být mamince vyplácen od předchozího posouzení a obrátil se s tím na veřejnou ochránkyni práv. Ta vytkla úřadu nedostatečné odůvodnění rozdílných závěrů. Na základě mimořádné kontrolní prohlídky pak bylo potvrzeno, že od první žádosti měl mamince stěžovatele náležet příspěvek na péči ve 4. stupni. Úřad ho následně zpětně vyplatil.

Pomoc žádali i příbuzní manželů trpících různým stupněm demence, kterým nebyl přiznán příspěvek na péči. Podle posudků totiž zvládají bez pomoci prakticky všechny životní potřeby. Stěžovatelé v odvolání doložili nové testy potvrzující, že paní trpí středně těžkou až těžkou demencí. Posudková komise MPSV však odvolání zamítla s tím, že nepřinesli nové skutečnosti. Ochránkyně konstatovala, že posudky vypracované okresní správou sociálního zabezpečení i posudkovou komisí MPSV jsou neúplné, nepřesvědčivé a nepřezkoumatelné, chybí v nich odůvodnění a vyhodnocení lékařských zpráv. Požádala proto ministryni, aby vše prošetřila a zahájila přezkumné řízení. Ministryně se s názorem ochránkyně ztotožnila, rozhodnutí zrušila a vrátila věc k novému posouzení.

Ne všichni žadatelé si uvědomují, že posudkoví lékaři pro účely řízení neposílají žádosti o poskytnutí zdravotnické dokumentace všem lékařům, které žadatel navštěvuje, žádost zasílají pouze praktickému lékaři. Je proto důležité, aby žadatel před zahájením řízení předal praktickému lékaři veškeré nálezy od odborných lékařů, které má doma, nebo aby je sám posudkovému lékaři poskytl.

Ti, kdo nesouhlasí s rozhodnutím úřadu práce, se mohou do 15 dnů odvolat. V odvolání je zejména -nutné uvést námitky, pro které s rozhodnutím nesouhlasí (nejčastěji půjde o námitky vůči posudku, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno). Také je třeba upozornit na případné další zhoršení zdravotního stavu posuzované osoby, k němuž v mezičase došlo, a toto zhoršení doložit lékařskou zprávou. Jen málo kdo ví, že již v odvolání může žadatel (odvolatel) požádat o přizvání k jednání posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Úřad práce, pokud sám odvolání nevyhoví, odvolání předá na MPSV k rozhodnutí. Proti němu je pak možné podat do dvou měsíců od doručení žalobu ke krajskému soudu v místě bydliště (řízení je osvobozeno od soudních poplatků), případně se obrátit na veřejnou ochránkyni práv.

Lhůta pro vydání rozhodnutí o příspěvku na péči činí 60 dnů pro úřad práce, který rozhoduje o dávce, a 45 dnů pro okresní správu sociálního zabezpečení posuzující zdravotní stav žadatele (lhůta posudkového lékaře může být ze závažných důvodů prodloužena o dalších 30 dnů). Délka odvolacího řízení by neměla překročit 60 dnů (úřad práce a ministerstvo) a 60 dnů pro vydání posudku posudkovou komisí MPSV (při závažných důvodech lze lhůtu rovněž prodloužit o dalších 30 dnů).

Zdroj Veřejný ochránce práv